fbpx

Regulamin Centrum EduFun Reda

Sądzisz, że widziałeś już każdą imprezę i nic nie jest w stanie Cię zaskoczyć? Oznacza to tylko jedno - czas zaprosić nas do współpracy!

 REGULAMIN CENTRUM EDUFUN REDA „AQUA EDUFUN”

Centrum Aqua EduFun (zwane dalej Aqua EduFun lub Obiektem) składa się z następujących stref:

 • Kids Fun – sala zabaw, na której znajduje się konstrukcja przestrzenna typu Małpi Gaj, z wydzieloną Strefą Maluszka
 • Fun Lab – Sale edukacyjne: laboratorium chemiczne, biologiczne, sala fizyczna, pracownia robotyczna
 • Kawiarnia
 • Szatnia
 • Toalety
 • Recepcja
 • oraz ciągu komunikacyjnego łączącego poszczególne strefy

INFORMACJE WSTĘPNE

 1. Aqua EduFun jest miejscem, w którym prowadzone są zajęcia edukacyjne, a także salą zabaw dla dzieci.
 2. Osoby będące Klientami przed skorzystaniem z atrakcji znajdujących się na terenie Centrum Aqua EduFun zostaną skierowane przez obsługę w miejsce, gdzie umieszczony został regulamin oraz cennik, celem zapoznania się z ich treścią. Warunkiem skorzystania z usługi oferowanej przez Aqua EduFun jest wyraźna akceptacja postanowień regulaminu oraz cennika.
 3. Regulaminy dostępne są w recepcji oraz na stronie internetowej edufun.pl

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Centrum Aqua EduFun zarządza firma Inter_Edu Dawid Kubacki ul. Sędzickiego 1/15 84-100 Puck, zwana dalej Zarządcą.
 2. Organizator, obsługa – oznacza personel Centrum Aqua EduFun.
 3. Klient – oznacza dziecko oraz prawny i dorosły opiekun dziecka lub osoba reprezentująca prawnego opiekuna i działająca w jego imieniu, sprawująca opiekę nad dzieckiem, osoba zamawiająca usługę świadczoną przez Organizatora. Klient jest jednocześnie Uczestnikiem.
 4. Obiekt czynny jest od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 10.00 do 19.00, przy czym Zarządca zastrzega sobie prawo do zmiany pór otwarcia lub zamknięcia Obiektu bez podania przyczyny. Szczegółowe godziny otwarcia dostępne są na Recepcji oraz stronie internetowe www.edufun.pl
 5. Jednorazowo na Obiekcie może przebywać maksymalnie 100 osób.
 6. Powyższy limit nie dotyczy osób przebywających w poszczególnych salach edukacyjnych. Limit miejsc dotyczący sal edukacyjnych opisany został w  Regulaminie Fun Lab.
 7. Wstęp na teren Aqua EduFun jest płatny. Zasady odpłatności określa aktualny cennik (dalej: „Cennik”), który jest dostępny dla Gości przy Recepcji oraz na stronie internetowej www.edufun.pl
 8. Kids Fun przeznaczony jest dla dzieci w wieku 1-12 lat, przy czym dzieci do 3 roku życia przebywać mogą wyłącznie w strefie do tego wyznaczonej (zwanej Strefą Maluszka).
 9. Sale edukacyjne przeznaczone są dla dzieci od 5 roku życia.

REZERWACJE

 1. Rezerwacji biletów można dokonywać telefonicznie: 792 400 514, mailowo: [email protected] lub on-line za pomocą formularza znajdującego się na stronie www.edufun.pl
 2. Zgłoszenie przez każdy z wymienionych kanałów nie jest równoznaczne z zakupem biletu. Zakup potwierdzany jest przez Aqua EduFun, po weryfikacji dostępności terminu, drogą mailową.
 3. Zarządca zastrzega sobie prawo do anulowania terminu, na który został zakupiony bilet, bez podania przyczyny. W takiej sytuacji zostanie dokonany zwrot kwoty odpowiadającej kwocie biletu.
 4. Rezerwując bilet należy podać: dane osoby lub instytucji dla której kupowane są bilety, w tym dane osoby odpowiedzialnej za dziecko/grupę, wraz z kontaktem telefonicznym oraz mailowym, a także ilość i wiek osób, które wejdą na Obiekt i wezmą udział w zaplanowanych aktywnościach. 
 5. Po dokonaniu rezerwacji należy dokonać opłatę za bilet, w terminie nie późniejszym niż 2 dni robocze. W przypadku niedokonania wpłaty rezerwacja zostanie anulowana.
 6. Jeśli rezerwacja następuje w terminie późniejszym niż 2 dni robocze przed planowaną wizytą, opłatę Kupujący dokonuje na miejscu, w formie gotówkowej.
 7. Fakturę Kupujący otrzyma w wersji elektronicznej, na podany przez siebie adres e-mail. Kupujący wyraża zgodę na otrzymanie faktury w tej formie zgodnie z art. 106n ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2016.710 ze zm.).
 8. W związku z wejściem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane RODO oraz Ustawy z dn. 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych informuje się, że dane Klientów będą przetwarzane przez Organizatora, który jest Administratorem Danych Osobowych Klientów
 9. Chęć skorzystania z usług Centrum Aqua EduFun wiąże się ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych Klienta oraz zgłaszanego dziecka, będącego uczestnikiem zabawy. Klient został poinformowany o prawie wglądu w swoje dane osobowe i prawie ich poprawienia, usunięcia, sprostowania, przeniesienia
oraz złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 10. Podanie przez Klientów danych osobowych nie jest obowiązkiem ustawowym i jest dobrowolne, z zastrzeżeniami poczynionymi poniżej w tym punkcie. Dla zawarcia umowy (skorzystania z usług Centrum Aqua EduFUn) konieczne jest jednak ustalenie chociażby strony umowy, wobec czego konsekwencją nie podania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy i skorzystania z usług.

BILETY I PŁATNOŚCI

 1. Aktualny wykaz biletów i usług zawarty jest w Cenniku (dostępnym w Recepcji i na stronie www.edufun.pl).
 2. Aktualne promocje i rodzaje biletów dostępne są w Recepcji i na stronie www.edufun.pl
 3. Sprzedaż biletów i usług możliwa jest pod warunkiem dostępności miejsc na Obiekcie i wolnych terminów.
 4. Aqua EduFun zastrzega sobie możliwość wstrzymania sprzedaży biletów i usług bez podania przyczyny.
 5. Osoba kupująca bilety lub zamawiająca usługi zobowiązana jest do wybrania formy rozliczenia (paragon/faktura) podania odpowiednich danych niezbędnych do wystawienia dokumentu oraz zachowania faktury lub paragonu.
 6. Osoba kupująca bilety ulgowe zobowiązana jest do przedstawienia odpowiedniego dokumentu uprawniającego do zniżki.
 7. Zadatek wpłacony na poczet rezerwacji nie podlega zwrotowi. W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość przeniesienia terminu na inny, pod warunkiem jego dostępności
  w Centrum Aqua EduFun.
 8. W sytuacji przerwy w funkcjonowaniu Centrum Aqua EduFun lub jednej ze stref obiektu z przyczyn wynikających z działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe) Organizator zobowiązany jest do zwrotu klientom ceny zakupu biletu proporcjonalnie do wykorzystanego czasu zabawy lub skorzystania z usługi.
 9. Istnieje możliwość zwrotu biletu i uzyskania zwrotu ceny usługi proporcjonalnie do wykorzystanego czasu zabawy lub skorzystania z usługi w sytuacji, gdy dalsze korzystanie z atrakcji Centrum Aqua EduFun zagraża zdrowiu lub życiu Klienta.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany cennika. Zmiany te nie mogą mieć miejsca w trakcie korzystania z usług Centrum Aqua EduFun przez Klienta. Powyższe zmiany nie stanowią zmiany postanowień Regulaminu i nie wymagają pisemnego aneksu.

OPIEKUNOWIE I INNE OSOBY PRZEBYWAJĄCE NA OBIEKCIE

 1. Na Obiekcie przebywać mogą: Personel obiektu oraz Goście, po uiszczeniu stosownej opłaty, tj.: rodzice z dziećmi, opiekunowie upoważnieni do opieki nad dziećmi.
 2. Jednemu dziecku nieodpłatnie towarzyszyć może maksymalnie 1 opiekun. Pozostali opiekunowie wchodzą po uiszczeniu opłaty zawartej w cenniku. 
 3. Dzieci do 13 roku życia przebywać na Obiekcie mogą wyłącznie pod opieką opiekuna. Opiekunem może być wyłącznie osoba pełnoletnia. W przypadku wątpliwości co do wieku opiekuna, obsługa ma prawo zweryfikować dokument tożsamości opiekuna, pod rygorem uniemożliwienia skorzystania z usług Centrum Aqua EduFun.
 4. Na terenie Obiektu dzieci do 4 roku życia mogą przebywać wyłącznie pod opieką swoich Rodziców lub pełnoletnich opiekunów upoważnionych do sprawowania opieki nad ich dziećmi. Opiekunowie nie będący rodzicami powinni mieć przy sobie pisemne upoważnienie od rodzica, zezwalające na opiekę nad ich dziećmi.
 5. Rodzice lub upoważnieni opiekunowie zobowiązani są do sprawowania opieki nad dziećmi przez cały czas ich przebywania na terenie Obiektu i odpowiadają za ich bezpieczeństwo.
 6. Dzieci od 4 do 12 lat mogą być pozostawione pod opieką Personelu Centrum Edukacyjnego Aqua EduFun. W tym celu Rodzice zobowiązani są do wypełnienia stosownego formularza, znajdującego się w recepcji. Wzór formularza dostępny jest na stronie www.edufun.pl. Pozostawienie dziecka pod opieką Personelu obiektu wiąże się z dodatkową opłatą, która określona jest w cenniku.
 7. Opiekunowie zobowiązani są do przedstawienia dzieciom informacji dotyczących wszystkich Regulaminów i zasad korzystania z poszczególnych urządzeń, zawartych w Instrukcjach.
 8. Zarówno opiekunowie jak i inni Goście odpowiadają finansowo za szkody materialne spowodowane przez siebie lub osoby podlegające ich opiece.

GRUPY ZORGANIZOWANE

 1. Grupy zorganizowane osób niepełnoletnich przebywają na Obiekcie wyłącznie pod opieką opiekunów.
 2. W przypadku grup szkolnych obejmujących dzieci i młodzież od 13 roku życia na jednego opiekuna może przypadać 15 uczniów.
 3. Grupy szkolne i przedszkole poniżej 13 roku życia zobligowane są do posiadania 1 opiekuna na 10 dzieci.

ZASADY ZACHOWANIA NA OBIEKCIE

 1. Zasady zachowania w poszczególnych strefach opisane są w regulaminach szczegółowych poszczególnych stref.
 2. Na terenie całego Obiektu obowiązuje:
  • Zakaz wnoszenia przedmiotów niebezpiecznych, w tym przedmiotów ostrych i szklanych, broni, materiałów wybuchowych. Personel obiektu zastrzega sobie możliwość nie wpuszczenia Gości posiadających przy sobie przedmioty, mogące stworzyć potencjalne zagrożenie dla innych Gości.
  • Zakaz wnoszenia urządzeń i sprzętów typu pojazdy, jak: rower, hulajnoga, deskorolka i inne tego typu, a co za tym idzie: zakaz jeżdżenia na nich.
  • Zakaz wnoszenia własnej żywności i napojów; wyjątkiem są mleko i napoje specjalistyczne w butelkach ze smoczkiem lub tzw. kubkach niekapkach dla niemowląt.
  • Zakaz spożywania alkoholu, środków odurzających i przebywania osób po spożyciu tego rodzaju substancji.
  • Zakaz palenia tytoniu, w tym papierosów elektronicznych.
  • Zakaz wprowadzania zwierząt
  • Zakaz wnoszenia własnych zabawek
  • Zakaz nagrywania i fotografowania dzieci nie będących pod opieką danego opiekuna, lub innych Gości
  • Zakaz wynoszenia lub przenoszenia sprzętu i innych elementów będących wyposażeniem Aqua EduFun
 3. Na terenie Obiektu zabronione są zachowania mogące stanowić potencjalne zagrożenie dla Gości, w tym: zachowania agresywne, bójki, popychanie, wchodzenie po zjeżdżalniach pod górę, wspólne zjeżdżanie ze zjeżdżalni przez dwie lub więcej osoby naraz, wspinanie się po zewnętrznej stronie konstrukcji placu zabaw, noszenie się nawzajem i wskakiwanie na siebie, bieganie oraz wszelkie inne zachowania niebezpieczne.
 4. Uczestnik zabawy na terenie KidsFun nie może mieć przy sobie przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu (zegarki, biżuteria, łańcuszki, pierścionki, paski z ostrymi klamrami, okulary, kolczyki, klucze, ubrania z długimi sznurkami (np. przy kapturach) lub same sznurki, długopisy, itp.), a przed rozpoczęciem zabawy należy opróżnić kieszenie oraz pozbyć się wszelkich rzeczy znajdujących się w jamie ustnej, tj. gumy do żucia, twardych cukierków i innych. Opiekunowie są zobowiązani do dopilnowania, aby dziecko nie miało ze sobą niebezpiecznych przedmiotów.
 5. W przypadku osób noszących okulary a chcących skorzystać z atrakcji KidsFun zaleca się ściągnięcie okularów ze względów bezpieczeństwa. W sytuacji, gdy ściągnięcie okularów jest niemożliwe należy zachować szczególną ostrożność i dołożyć wszelkich starań, w celu zapewnienia bezpieczeństwa osoby bawiącej się.
 6. Na teren Kids Fun dzieci wchodzą bez obuwia, w skarpetkach.
 7. Każde urządzenie znajdujące się na Obiekcie a także wybrane strefy zawierają Instrukcję korzystania.
 8. Instrukcje zawierają zasady i informacje mówiące o korzystaniu z poszczególnych urządzeń lub stref, m.in. ograniczenia wiekowe, ilości osób mogących korzystać z danego urządzenia lub strefy w jednym czasie i inne istotne informacje.
 9. Opiekunowie zobligowani są do zapoznania się z instrukcjami, oraz do przekazania poszczególnych zasad dzieciom, a także do przestrzegania instrukcji przez siebie oraz dzieci.
 10. Opiekunowie zobligowani są do stosowania się do słownych zaleceń Personelu Obiektu.
 11. W trosce o zdrowie uczestników zabawy, zabrania się korzystania z atrakcji Centrum Aqua EduFun przez osoby będące nosicielami chorób zakaźnych, wirusowych lub bakteryjnych. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu osobom z widocznymi objawami przeziębienia, grypy czy chorób zakaźnych. Rodzic/opiekun ma obowiązek poinformowania personel o schorzeniach czy niepełnej sprawności dziecka (np. astma, epilepsja, zaburzeniach słuchu).
 12. W razie wątpliwości co do sposobu korzystania ze stanowiska należy uzyskać informacje od Personelu Aqua EduFun. Aqua EduFun nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia wynikłe z niestosowania się do zaleceń lub niewłaściwego korzystania ze stanowisk, lub korzystania z nich bez zdobycia informacji od Personelu Obiektu, w sytuacji braku instrukcji. 
 13. Uczestnicy zobowiązani są do tego, aby zgłaszać obsłudze wszelkie zauważone przez nich usterki techniczne lub sytuacje, zagrażające bezpieczeństwu korzystania z atrakcji Centrum Aqua EduFun.
 14. W przypadku jakichkolwiek zdarzeń losowych, wypadków, zauważonych usterek lub jakichkolwiek innych zdarzeń i zachowań stwarzających zagrożenie na terenie Obiektu należy poinformować o zaistniałej sytuacji Obsługę.
 15. Zarządzający nie odpowiada za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem Regulaminu, Instrukcji lub zaleceń Obsługi.
 16. Goście odpowiadają za szkody wyrządzone na skutek nieprzestrzegania Regulaminu, Instrukcji lub poleceń Obsługi, a także spowodowane wskutek innego zawinionego działania lub zaniechania.
 17. Osoby niepełnosprawne mogą korzystać z poszczególnych stref wyłącznie jeśli warunki techniczne danego urządzenia lub strefy na to pozwalają. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy umożliwienia skorzystania z określonej atrakcji, z uwagi na względy bezpieczeństwa osoby niepełnosprawnej a także innych uczestników zabawy.
 18. Spożywanie żywności i napojów zakupionych w Kawiarni możliwe jest wyłącznie na terenie do tego wyznaczonym. Nie należy wynosić jedzenia, ani napojów poza wyznaczoną strefę.
 19. W wyjątkowych przypadkach, gdy Klient umyślnie narusza postanowienia regulaminu, a w szczególności postanowienia zasad bezpieczeństwo zabawy, obsługa może podjąć kroki, w celu usunięcia Klienta z terenu Centrum Aqua EduFun. Klienci zobowiązani są do przestrzegania poleceń (dotyczących bezpieczeństwa korzystania z atrakcji, spraw organizacyjnych lub podobnych) przekazywanych przez obsługę.
 20. Obsługa w przypadku dostrzeżenia nieprzestrzegania regulaminu przez Klienta - upomina ustnie takie osoby, celem zachowania zasad bezpieczeństwa w trakcie korzystania z atrakcji.
 21. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób nieprzestrzegających, pomimo upomnienia, postanowień regulaminu.
 22. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzane w następstwie nierespektowania upomnień i świadomego łamania postanowień regulaminu i zasad korzystania z poszczególnych atrakcji.
 23. W przypadku zdarzeń losowych, uszczerbku na zdrowiu lub mieniu należy niezwłocznie zgłosić taką informację obsłudze. Wszelkie roszczenia zgłoszone po opuszczeniu terenu Centrum Aqua Edufun uznane zostaną za niepowstałe na jego terenie i w związku z zabawą na terenie Centrum.
 24. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub zabrudzenie odzieży przez Klienta z jego winy umyślnej.

RZECZY I PRZEDMIOTY OSOBISTE

 1. Szatnia czynna jest w godzinach otwarcia Obiektu.
 2. Okrycia wierzchnie, plecaki i duże torby Goście pozostawiają w Szatni.
 3. Zaleca się nie wnoszenie ze sobą na teren Centrum Aqua EduFun przedmiotów wartościowych.
 4. W przypadku zagubienia kluczyka od szatni, numerka lub chipa – pobrana zostanie opłata manipulacyjna w kwocie określonej w cenniku.
 5. Wózki należy stawiać na holu zewnętrznym. Miejsce przy Szatni jest wyjściem ewakuacyjnym i nie należy go zastawiać. Za pozostawione wózki Aqua EduFun nie odpowiada.
 6. Wszystkie rzeczy pozostawione w Aqua EduFun przechowywane będą przez 14 dni, następnie zostaną oddane na rzecz wybranej fundacji lub domu dziecka.

 

 1. INFORMACJE DODATKOWE, POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Teren Obiektu jest objęty monitoringiem. Monitoring nie będzie naruszał dóbr osobistych Gości. Wchodząc na teren Obiektu Goście wyrażają zgodę na zapis wizerunku Gości i osób znajdujących się pod ich opieką oraz na rozpowszechnianie ww. wizerunku dla celów promocyjnych Aqua EduFun.
 2. Klient zrzeka się wszelkich roszczeń z tytułu wykorzystania jego wizerunku w zakresie określonym w punkcie powyżej, w tym zrzeka się praw związanych z kontrolą i zatwierdzaniem każdorazowego wykorzystania fotografii         z jego wizerunkiem w celach promocyjnych Centrum Aqua EduFun.
 3. Zarządzający nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu Obiektu wynikające z działania siły wyższej, jak np. brak dostawy energii elektrycznej itp.
 4. Aqua EduFun zastrzega sobie prawo do wyłączenia z eksploatacji stanowisk, które uległy awarii, uszkodzeniu lub zniszczeniu. Wyłączenie części stanowisk nie stanowi podstawy do zwrotu całości lub części opłaty za bilet.
 5. Zgłoszenia szkody oraz reklamacje mogą być zgłaszane w Recepcji Centrum Aqua EduFun. Podstawą zgłoszenia szkody oraz reklamacji jest dowód wniesienia opłaty za bilet lub usługę świadczoną na terenie Aqua EduFun. Odpowiedź zostanie wystosowana w ciągu 14 dni.
 6. Inne wszelkie uwagi lub zastrzeżenia w stosunku do prawidłowości lub jakości świadczonych usług Klient powinien zgłaszać Organizatorowi na piśmie.
 7. Zgłoszenia, o których mowa powyżej powinny zawierać opis przedmiotu uwag lub zastrzeżeń, żądanie Klienta oraz termin wystąpienia zdarzenia stanowiącego podstawę zgłoszenia.
 8. Organizator rozpatruje zgłoszenie w terminie 7 dni roboczych od dnia jego otrzymania oraz informuje Klienta na piśmie o sposobie rozwiązania zgłoszonego problemu.
 9. Wszelkie spory związane ze świadczonymi przez Organizatora usługami strony zobowiązują się rozstrzygać na drodze polubownej. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Centrum Aqua EduFun, zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego.
 10. Zarządca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.

 

Życzmy udanej zabawy i dużo radości dla Państwa pociech

Centrum EduFun