fbpx

Regulamin półkolonii

Sądzisz, że widziałeś już każdą imprezę i nic nie jest w stanie Cię zaskoczyć? Oznacza to tylko jedno - czas zaprosić nas do współpracy!

REGULAMIN PÓŁKOLONII EDUKACYJNYCH EDUFUN ORAZ PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA COVID -19

REGULAMIN PÓŁKOLONII EDUKACYJNYCH EDUFUN 

INFO OGÓLNE

 1. Regulamin dotyczy wszystkich turnusów półkolonii, podanych na stronie edufun.pl.
 2. Organizatorem jest Inter_Edu Dawid Kubacki, ul. Sędzickiego 1/15, 84-100 Puck.
 3. Opiekę nad dziećmi zapewniamy w godzinach 07.00 - 17.00
 4. W godzinach 07.00-09.00 zaplanowano czas na zbiórkę Uczestników w podanej lokalizacji. Odbiór możliwy jest w godzinach 15.00-17.00. Poza tymi godzinami można dowieźć/odebrać dziecko do/z aktualnego miejsca przebywania grupy zgodnie z programem.
 5. W godzinach 9.00-15.00, oprócz eksperymentowania, dzieci uczestniczą w różnych atrakcjach dodatkowych, w tym wyjściach i wycieczkach. To gratisy od EduFun, które nie są stałym punktem programu i mogą być modyfikowane. EduFun zapewnia transport i wejściówki. Rodzice nie ponoszą z tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów. Brak wycieczek nie wpływa na obniżenie ceny. Zapisując dziecko na półkolonie, Rodzic wyraża zgodę na jego uczestnictwo we wszystkich zaplanowanych wyjściach i atrakcjach.
 6. Organizator zastrzega sobie możliwość do zmiany tematu lub poszczególnych punktów programu przed rozpoczęciem oraz w trakcie trwania turnusu.
 7. Dzieci podzielone zostaną na 2 grupy wiekowe: 6- 8 lat, 9 - 11 lat.
 8. Jedna grupa liczy max. 20 osób.
 9. Turnus w danym terminie i grupie odbędzie się, jeśli liczba zapisanych dzieci wyniesie co najmniej 10 osób.
 10. Tematy, lokalizacje, atrakcje dodatkowe oraz terminy – dostępne są na naszej stronie internetowej.
 11. W cenę wliczony jest dwudaniowy obiad (zupa oraz drugie danie), podwieczorek - zdrowe smakołyki, soczek, woda lub herbata.
 12. Każde dziecko otrzyma na zakończenie dyplom oraz upominek niespodziankę.
 13. Dziecko na każdy turnus powinno zabrać ze sobą: 2 śniadanie, buty na zmianę, strój sportowy, picie w butelce plastikowej. Ponadto Organizator w tygodniu poprzedzającym dany turnus prześle Rodzicom pełną listę niezbędnych rzeczy, które powinno mieć ze sobą dziecko na półkoloniach.

ZAPISY I PŁATNOŚCI

 1. Zapisów dokonujemy przez: formularz internetowy dostępny na stronie https://edufun.pl/polkolonie/, telefon: 792-400-514, e-mail: [email protected].
 2. Zgłoszenie chęci udziału nie jest równoznaczne z potwierdzeniem rezerwacji miejsca. To wstępna rezerwacja.
 3. Aby potwierdzić rezerwację należy wpłacić zadatek w wysokości 200 zł/dziecko/turnus. Podaną kwotę należy uiścić od razu po zapisaniu dziecka, najpóźniej w ciągu 48 godzin od zgłoszenia. Wpłaty można dokonać przelewem na numer konta:

72 1950 0001 2041 1989 4000 0010

Inter_Edu Dawid Kubacki, ul. Sędzickiego 1/15 84-100 Puck.

W tytule przelewu należy wpisać: Imię i nazwisko dziecka_data_lokalizacja np. Jaś Kowalski_Gdynia_25.06-29.06

 1. Resztę kwoty należy wpłacić najpóźniej pierwszego dnia rano (forma płatności – gotówka lub karta płatnicza) lub przelewem w tygodniu poprzedzającym turnus (przelew musi być zaksięgowany najpóźniej w piątek poprzedzający).
 2. Cena - szczegóły dotyczące ceny oraz promocji, znajdują się na naszej stronie.
 3. Rodzic może zrezygnować z udziału dziecka wysyłając pisemne oświadczenie na adres [email protected]
  • rezygnacja na więcej niż 30 dni przed rozpoczęciem półkolonii - potrącane jest 100 % opłaty rezerwacyjnej lub przeniesiene opłaty na inny turnus (przy założeniu że są wolne miejsca)
  • W przypadku rezygnacji poniżej 7 dni przed rozpoczęciem Zajęć – w związku z kosztami poniesionym na poczet organizacji, Organizator uprawniony jest do zatrzymania 90% kwoty wartości turnusu.
 4. Nieobecność dziecka podczas pojedynczych dni lub rezygnacja z danego turnusu w trakcie jego trwania nie uprawnia do zwrotu poniesionych kosztów.
 5. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania turnusu.
 6. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany miejsca realizacji półkolonii. Zmiana miejsca nie wpływa na zmianę opłat. 

WAŻNE INFORMACJE, ZGODY

 1. Drodzy Rodzice, zapisując swoje pociechy na półkolonie EduFun wyrażacie zgodę na jego uczestnictwo we wszystkich atrakcjach (również tych sportowych) i niespodziankach, które w tym roku dla nich zaplanowaliśmy.
 2. Organizator oświadcza, że jest Administratorem Danych osobowych Dzieci oraz ich Rodziców, w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, w zakresie danych osobowych wskazanych w formularzu, o którym w ust. 5 powyżej. Dane osobowe będą przetwarzane w celu rekrutacji oraz realizacji usługi, tj. udziału Dzieci w Warsztatach.
 3. Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez Organizatora, przysługuje prawo do wglądu do jej danych osobowych oraz ich poprawiania, przenoszenia i żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jeżeli zachodzą ku temu podstawy prawne, a przetwarzanie tych danych w celach innych, niż wymienione w ust. 17 powyżej wymaga uzyskania uprzedniej jednoznacznej zgody tej osoby. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w ust. 17 powyżej.
 4. Dane osobowe Dzieci oraz Rodziców nie są przez Organizatora sprzedawane ani użyczane. Przetwarzanie danych osobowych może być przez Organizatora powierzone podmiotom trzecim, w szczególności świadczącym usługi hostingowe Serwisu; firmom księgowym lub audytorskim, które prowadzą rozliczenia księgowe, płacowe lub świadczą usługi audytorskie na rzecz Administratora; firmom informatycznym i firmom zapewniającym wsparcie i zarządzanie infrastruktury IT Administratora.
 5. Organizator ma prawo i obowiązek udzielić informacji o posiadanych danych osobowych użytkowników Serwisu organom państwowym, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie odrębnych przepisów prawa, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
 6. Każda osoba ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego kontrolującego sposób przetwarzania danych osobowych.
 7. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez cały okres obowiązywania umowy o świadczenie usług edukacyjnych, a po jej zakończeniu przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń lub zobowiązań podatkowych i/lub prawnych. W przypadku gdy podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest zgoda – przetwarzanie danych osobowych będzie miało miejsce aż do czasu jej wycofania.
 8. Teren Obiektu w Redzie jest objęty monitoringiem. Monitoring nie będzie naruszał dóbr osobistych Gości.
 9. Wchodząc na teren Obiektu Goście wyrażają zgodę na zapis wizerunku Gości i osób znajdujących się pod ich opieką oraz na rozpowszechnianie ww. wizerunku dla celów promocyjnych Centrum EduFun.
 10. Klient zrzeka się wszelkich roszczeń z tytułu wykorzystania jego wizerunku oraz wizerunku jego dziecka w zakresie określonym w punkcie powyżej, w tym zrzeka się praw związanych z kontrolą i zatwierdzaniem każdorazowego wykorzystania fotografii z jego wizerunkiem w celach promocyjnych Centrum EduFun.
 11. Rodzic wyraża zgodę na robienie zdjęć, filmowanie i nagrywanie dźwięku oraz kamerowanie uczestników podczas półkolonii, oraz umieszczania danego materiału na stronie internetowej i w innych portalach społecznościowych i w siedzibie Organizatora, a także do wykorzystania danego materiału w celach marketingowych. W przypadku braku zgody Dorosły lub Opiekun jest zobowiązany złożyć stosowne oświadczenie w formie pisemnej przed rozpoczęciem zajęć.
 12. Rodzic oświadcza, iż zapoznał się z Polityką prywatności, gdzie szczegółowo opisano przysługujące mu prawa.
 13. Drodzy Rodzice, jeśli macie jeszcze jakieś pytania lub sugestie - dzwońcie albo piszcie Jesteśmy do Waszej dyspozycji: 792-400-514, [email protected].

 

COVID 19

 1. Organizator oświadcza, iż zapewni niezbędne środki ostrożności mające na celu zmniejszenie ryzyka rozprzestrzeniania i zarażenia wirusami na terenie jego placówki, zgodnie z aktualnym rozporządzeniem i wymogami ustawowymi.
 2. Procedury bezpieczeństwa przyjęte przez Organizatora zostały wyszczególnione w PODRĘCZNIKU PROCEDUR I STANDARDÓW W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO (patrz poniżej) , który został przyjęty przez Organizatora, celem dostosowania się do rygorów prawnych i obostrzeń w związku ze stanem epidemicznym w Polsce.

RODZIC/OPIEKUN OŚWIADCZA, IŻ:

 1. Zarówno on jak i zapisane dziecko, oraz osoby z którymi dziecko miało kontakt w dniu przyjścia na półkolonie są zdrowe i nie ma objawów mogących wskazywać na zarażenie wirusem, w tym: kaszlu, duszności, w ciągu ostatnich 14 dni.
 2. Ma wiedzę o tym, iż jeżeli dziecko choruje na chorobę̨ przewlekłą, mogącą narazić́ je na cięższy przebieg zakażenia, rodzic/prawny opiekun, ma obowiązek poinformować́ organizatora o tym fakcie na etapie zgłaszania udziału w półkoloniach w karcie kwalifikacyjnej uczestnika. W przypadku występowania u uczestnika chorób przewlekłych konieczne jest dostarczenie opinii lekarskiej o braku przeciwwskazań́ zdrowotnych do udziału w półkoloniach.
 3. Zobowiązuje się do zadbania o to, aby osoby odprowadzające dziecko na zbiórkę̨ lub do obiektu były zdrowe, tj. nie miały objawów infekcji lub choroby zakaźnej, nie zamieszkiwały z osobą przebywającą̨ na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych w okresie 14 dni przed rozpoczęciem wypoczynku. Ponadto Rodzic oświadcza, iż każda z osób upoważnionych do odbierania dziecka również spełnia powyższy wymóg.
 4. Zapoznał się z wymaganymi prawem procedurami i zaleceniami oraz jest przygotowany do stosowania się do wytycznych i regulaminów uczestnictwa związanych z zachowaniem dystansu społecznego (co najmniej 2 m) oraz przestrzeganiem wzmożonych zasad higieny.
 5. Organizator zastrzega sobie możliwość pomiaru temperatury przed wpuszczeniem rodzica/dziecka na obiekt
 6. Rodzic zobowiązuje się zaopatrzyć́ uczestnika wypoczynku w indywidualne osłony nosa i ust do użycia podczas uczestniczenia w półkoloniach.
 7. Ma wiedzę o tym, iż koniecznym jest stale monitorowanie zmian legislacyjnych oraz komunikatów, celem postępowania zgodnego z literą prawa oraz wedle stanowiska władz państwowych oraz organów administracji publicznej.
 8. Zobowiązuje się do udostepnienia organizatorowi i kierownikowi półkolonii numeru telefonu lub innego numeru kontaktowego zapewniając szybką i sprawną komunikację.
 9. Zobowiązuje się do odbierania telefonów oraz udzielenia wszelkich niezbędnych informacji, celem przeprowadzenia działań mających na celu ochronę zdrowia lub życia uczestnika półkolonii.
 10. Zobowiązują̨ się̨ do niezwłocznego (do 1 h) odbioru dziecka z miejsca, w którym organizowane są półkolonie w przypadku wystąpienia u ich dziecka niepokojących objawów choroby (podwyższoną temperatura, kaszel, katar, duszności).

 

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA COVID -19

PODRĘCZNIK PROCEDUR I STANDARDÓW W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO

 

Wstęp

Niniejszym, dokładając wszelkich starań w celu zapewnienia bezpieczeństwa Naszym Klientom, Pracownikom oraz Kontrahentom wprowadza się przedmiotowy podręcznik procedur i standardów w zakresie bezpieczeństwa sanitarnego. Postanowienie zawarte w poniżej stanowią implementację przepisów, zaleceń oraz wytycznych formułowanych przez Resort Zdrowia, Ministerstwo Edukacji Narodowej a także Głównego Inspektora Sanitarnego. Wytyczne w/w podmiotów stanowią dla nas podstawę do przestrzegania zasad bezpieczeństwa. 

Celem wdrażanych procedur jest:

 • Wprowadzenie dodatkowych zabezpieczeń zmniejszających ryzyko zakażenia dzieci i młodzieży podczas uczestnictwa w półkoloniach.
 • Minimalizowanie ryzyka zakażenia poprzez wprowadzenie zrozumiałego regulaminu dla uczestników półkolonii oraz ich rodziców/ prawnych opiekunów lub pełnoletnich uczestników chcących uczestniczyć w półkoloniach.
 • Ograniczenie liczby kontaktów na terenie miejsca organizacji półkolonii w ramach zabezpieczenia przed możliwym zakażeniem.
 • Stosowanie się w miejscu organizacji półkolonii do wymogów określających warunki bezpieczeństwa.
 • Kompleksowe działanie dostosowane do zaawansowania stanu epidemicznego.

Procedura, celem transparentności zawartych treści podzielona została na następujące obszary tematyczne :

 1. Zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom zajęć oraz rozrywek organizowanych w trakcie półkolonii.
 2. Zapewnienie bezpieczeństwa w miejscu, w którym są organizowane półkolonie.
 3. Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia koronawirusem uczestników, kierownika, wychowawcy lub innej osoby, z którą zawarto umowę o pracę, umowę cywilno-prawną lub umowę wolontariacką dotyczącą wykonywania zadań podczas wypoczynku.
 4. Procedury postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u osoby mającej kontakt w ciągu ostatnich 14 dni z osobą zakażoną koronawirusem.
 5. Procedura izolacji.

Zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom półkolonii.

 Uczestnicy półkolonii:
- Są zdrowi w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w półkoloniach, co poświadczają rodzice dziecka w pisemnym oświadczeniu o braku u uczestnika półkolonii infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
- Nie zamieszkiwali z osobą przebywającą na kwarantannie i nie miały kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie w okresie 14 dni przez rozpoczęciem półkolonii, co stwierdza się na podstawie oświadczenia rodziców dziecka lub prawnych opiekunów
- Są przygotowani do stosowania się do wytycznych i regulaminów uczestnictwa związanych z zachowaniem dystansu społecznego (co najmniej 2 m) oraz przestrzeganiem wzmożonych zasad higieny.

Rodzice/prawni opiekunowie uczestników półkolonii :
- Udostępniają organizatorowi i kierownikowi półkolonii numer telefonu lub inny kontakt zapewniający szybką i sprawną komunikację.
- Zobowiązują się do odbierania telefonów oraz udzielenia wszelkich niezbędnych informacji, celem przeprowadzenia działań mających na celu ochronę zdrowia lub życia uczestnika półkolonii.
- Zobowiązują się do niezwłocznego (do 1 godzin) odbioru dziecka z miejsca, w którym organizowane są półkolonie w przypadku wystąpienia u ich dziecka niepokojących objawów choroby (podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności).
- Osoby odprowadzające dziecko na zbiórkę lub do obiektu są zdrowe, nie mają objawów infekcji lub choroby zakaźnej, nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych w okresie 14 dni przed rozpoczęciem wypoczynku.
- Jeżeli dziecko choruje na chorobę przewlekłą, mogącą narazić je na cięższy przebieg zakażenia, rodzic/prawny opiekun, ma obowiązek poinformować organizatora o tym fakcie na etapie zgłaszania udziału w półkoloniach w karcie kwalifikacyjnej uczestnika. W przypadku występowania u uczestnika chorób przewlekłych konieczne jest dostarczenie opinii lekarskiej o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w półkoloniach.
- Należy zaopatrzyć uczestnika wypoczynku w indywidualne osłony nosa i ust do użycia podczas uczestniczenia w półkoloniach.

 

Zapewnienie bezpieczeństwa w miejscu, gdzie organizowane są półkolonie.

 1. Półkolonie organizowane są w obiektach spełniających warunki bezpieczeństwa.
 2. Obiekt, w którym jest organizowany wypoczynek w ramach półkolonii dzieci i młodzieży, zawiera strefę do tego wyodrębnioną, zapewniającą ograniczenie kontaktu z osobami niebędącymi uczestnikami półkolonii. Osoby niebędące uczestnikami półkolonii mogą korzystać z ogólnie dostępnego placu zabaw.
 3. Organizator zobowiązuję się do zadbania o to, aby dysponować infrastrukturą obiektu umożliwiającą zapewnienie izolacji osobom z objawami wskazującymi na wystąpienie choroby, w tym w szczególności choroby zakaźnej.
 4. Organizator będzie realizował zajęcia w taki sposób aby stosować się do wytycznych w zakresie dystansowania się od osób z zewnątrz.
 5. Pomiędzy turnusami obiekt będzie poddany dodatkowemu sprzątaniu i dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, blatów, włączników.
 6. Organizator półkolonii zobowiązuje się do zapewnienia środków higienicznych w ilości wystarczającej dla personelu oraz uczestników wypoczynku.
 7. Osoby zatrudnione do obsługi półkolonii zaopatrzone są w indywidualne środki ochrony osobistej. Uczestnicy półkolonii zaopatrzeni są przez rodziców/opiekunów prawnych w indywidualne środki ochrony osobistej (organizator posiada środki, jeżeli rodzice tego nie zapewnili). Organizator półkolonii, na wypadek wystąpienia okoliczności zaostrzenia ryzyka, ma na wyposażeniu również dodatkowe środki w postaci nieprzemakalnych fartuchów z długim rękawem, przyłbic.
 8. Organizator zapewnia dostęp do opieki medycznej w najbliższej placówce zdrowia
 9. Kadra półkolonijna jest przeszkolona z zakresu zachowania zasad bezpieczeństwa w zakresie COVID19. W szczególności zważa na unikanie dotykania dłońmi okolic twarzy zwłaszcza ust, nosa i oczu, zachowanie ostrożności w przemieszczaniu się komunikacją miejską, dbaniu o odporność, kondycję fizyczną, racjonalne odżywianie.
 10. Organizator zobowiązuje się do dbałości o to, aby pracownicy i uczestnicy półkolonii mieli zapewniony dostęp do miejsc, w których mogą myć ręce mydłem i wodą.
 11. Wymagane jest od kadry oraz uczestników regularne i dokładne mycie rąk wodą z mydłem oraz dezynfekowanie ich środkiem do dezynfekcji (ograniczone zostaje stosowanie środków do dezynfekcji w przypadku dzieci do 6 roku życia).
 12. Dozowniki z płynem odkażającym umieszczone są w widocznym miejscu przy wejściach do budynku oraz do pomieszczeń wspólnie użytkowanych.
 13. Wyznaczona osoba dokonuje pomiaru temperatury uczestnikom oraz kadrze wypoczynku.
 14. Organizacja stołówki zapewnia zachowanie dystansu pomiędzy uczestnikami. Przy stoliku siedzieć będą uczestnicy jednej grupy wychowawczej i stosować wytyczne dla gastronomii.
 15. Wydawanie posiłków następuje zmianowo. Po każdej grupie dezynfekowane są blaty stołów i poręcze krzeseł.
 16. Do realizacji zadań w zakresie żywienia dopuszczone są wyłącznie osoby, które nie miały kontaktu z osobami podejrzanymi o zakażenie oraz nie mają infekcji, czy też innych objawów chorobowych.
 17. Wyżywienie będzie serwowane przy użyciu jednorazowych pojemników i sztućców.

Założenia organizacyjne półkolonii dla dzieci i młodzieży.

 1. Organizator zobowiązany jest do opracowania i przedstawienia uczestnikom i ich rodzicom/prawnym opiekunom szczegółowego regulaminu uczestnictwa w półkoloniach z zasadami higieny podczas wypoczynku.
 2. Organizator zapewnia przeszkolenie kadry wypoczynku w zakresie obowiązujących procedur oraz zobowiązuje kadrę do stałego monitoringu wytycznych oraz zaleceń związanych z sytuacją epidemiczną.
 3. Organizator dołoży wszelkich starań, aby grupa uczestników półkolonii liczyła do 15 osób
 4. Organizator zapewnia stałą dostępność mydła, płynu dezynfekcyjnego oraz ciepłej wody do użytkowania na terenie obiektu. W pomieszczeniach sanitarnych znajdują się plakaty o sposobie prawidłowego mycia i dezynfekcji rąk. Organizator zapewnienia sprzęt i środki niezbędne do zachowania czystości i stale monitoruje prace porządkowe na terenie miejsca wypoczynku.
 5. Organizator zapewnia dostęp do opieki medycznej w najbliższej placówce zdrowia, a także dostęp do termometru oraz regularny pomiar temperatury uczestnikom i kadrze.
 6. Organizator zapewnia pomieszczenie umożliwiające natychmiastowe odizolowanie uczestnika lub kadry wypoczynku, u której wystąpiły objawy choroby.
 7. Organizator dąży do zapewnienia szybkiego kontaktu z lekarzem w sytuacji wystąpienia objawów chorobowych, który zdecyduje o możliwości pozostania dziecka w miejscu wypoczynku lub konieczności niezwłocznego odebrania go przez rodziców lub prawnych opiekunów

Realizacja programu półkolonii.

 1. Program półkolonii jest realizowany w miejscu docelowo wskazanym w regulaminie półkolonii w miejscach zapewniających ograniczony kontakt z osobami trzecimi.
 2. Ograniczone do minimum zostają wyjścia do miejsc publicznych, w tym zwiedzanie obiektów publicznych.
 3. Infrastruktura obiektu i sprzęt zabawowy, sportowy, jest  regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub innych środków dezynfekujących.
 4. Minimalna przestrzeń do prowadzenia zajęć w pomieszczeniu nie może być mniejsza niż 4 m kw. na 1 osobę.
 5. Z pomieszczenia do prowadzenia zajęć zostały usunięte przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować.
 6. Przybory sportowe i programowe są dokładnie czyszczone i dezynfekowane.
 7. Sale do prowadzenia zajęć są regularnie sprzątane i dezynfekowane.

Higiena.

 1. Kadra i uczestnicy regularnie myją ręce wodą z mydłem.
 2. Codzienne prace porządkowe wymagają dodatkowej dezynfekcji powierzchni  dotykowych – poręczy, klamek, blatów, włączników.
 3. Zapewniona została bieżąca dezynfekcja toalet.

Kadra półkolonii.

 1. Wszystkie osoby zapewniające realizacje programu półkolonii (w tym wychowawcy, instruktorzy, kadra kierownicza, kierowcy, obsługa obiektu) muszą być zdrowe, bez objawów infekcji lub innej choroby, w tym w szczególności zakaźnej, a w okresie ostatnich 14 dni przed rozpoczęciem turnusu nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
 2. Organizator zobowiązany jest przygotować́ i zapoznać́ kadrę̨ z procedurą postepowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19 zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego. Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.
 3. Organizator umieścił w łatwo dostępnym miejscu numery telefonów do stacji sanitarno- epidemiologicznej, służb medycznych.
 4. Organizator zobowiązany jest do szybkiej komunikacji z rodzicami uczestników półkolonii (forma telefoniczna).

Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia koronawirusem u uczestnika, kierownika lub kadry półkolonii.

 1. Kierownik półkolonii lub wskazana przez niego osoba w przypadku wystąpienia u uczestnika, kadry lub innego pracownika, w tym pracownika obiektu, w którym organizowane są półkolonie, niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, niezwłocznie odizoluje osobę w oddzielnym pomieszczeniu oraz skontaktuje się telefonicznie z lekarzem, ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwoni pod nr 112 i poinformuje o możliwości zakażenia koronawirusem.
 2. Organizator ustalił uprzednio miejsce, w którym ma przebywać osoba, u której wystąpiły niepokojące objawy sugerujące zakażenie koronawirusem, oraz przeprowadzenie dodatkowego sprzątania, zgodnie z procedurami zakładowymi oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty).
 3. Bezwzględnie należy zastosować się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w zakresie dodatkowych działań i procedur związanych z zaistniałym przypadkiem.
 4. Kadra półkolonii sprawująca opiekę nad uczestnikami została poinstruowana przez organizatora o procedurze postępowania w przypadku podejrzenia wystąpienia zakażenia koronawirusem, w tym o konieczności powiadomienia stacji sanitarno-epidemiologicznej.
 5. Kadra półkolonii sprawująca opiekę nad uczestnikami wypoczynku, jest zobowiązana powiadomić kierownika oraz rodzica/opiekuna prawnego dziecka o każdym niepokojącym symptomie zaobserwowanym u uczestnika półkolonii.
 6. Kadra półkolonii na bieżąco śledzi informacje od Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach https://gis.gov.pl/ lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.

Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u osoby z zewnątrz zakażenia koronawirusem.

 1. W ramach procedur dot. podejrzenia zakażenia u osoby z zewnątrz konieczne jest ustalenie listy osób obecnych w tym samym czasie co osoba z zewnątrz i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz https://gis.gov.pl/odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
 2. Koniecznym jest dokładne zdezynfekowanie przestrzeni, w której przebywała zakażona osoba z zewnątrz (ze wskazaniem, że nie mamy pewności, czy w momencie świadczenia usługi dana osoba była już zakażona), oraz zdezynfekowanie rzeczy, które były wykorzystywane w trakcie wizyty.

 

OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW

 1. Każdy pracownik ma obowiązek zapoznania się z niniejszą procedurą oraz jest zobowiązany do jej stosowania.
 2. Każdy pracownik zobowiązany jest do samoobserwacji, a w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem, COVID-19 lub innej choroby zakaźnej z objawami grypopodobnymi (duszności, kaszel, gorączka) pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie przełożonego oraz korzysta z porady lekarza i stosuje się do jego zaleceń.
 3. Pracownicy bezwzględnie przy każdym wejściu do obiektu odkażają ręce płynem do dezynfekcji rąk.
 4. Pracownicy przemieszczają się po miejscach w organizacji tylko w celu wykonania niezbędnych prac.
 5. Do obowiązków wychowawcy półkolonii należy w szczególności:
 • wyjaśnianie dzieciom, jakie zasady obowiązują w instytucji i dlaczego zostały wprowadzone;
 • instruowanie i demonstrowanie techniki właściwego mycia rąk;
 • zwracania uwagi, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety;
 • organizowanie wyjścia poszczególnych grup, z zachowanim bezpieczeństwa
 • unikanie organizowania większych skupisk dzieci;

Uff… staraliśmy się opisać w miarę możliwości wszystko to, co najważniejsze. Jeśli macie jeszcze jakieś pytania lub sugestie - dzwońcie albo piszcie :) Jesteśmy do Waszej dyspozycji: 792-400-514, [email protected].

Udanego eksperymentowania życzy EduFun!